5 eenvoudige feiten over slotenmaker Schelle beschreven

Een combinatie kan zijn niets vreemder vervolgens welke over burgemeester/bierbrouwer, schout/graankoper, schilder/bierbrouwer, dichter/kouskoper en vele andere dubbele besognes in de 17e  eeuw. Men had toen ons totaal ander begrip over ‘fatsoen’ en ‘fatsoenlijkheid’ en was van oordeel, het niemand zich teneinde eerlijken arbeid behoorde te schamen.

Die appartement heette ‘Indt Witte Paert’ en  vlak daarnaast ‘Inde 3 Clockgens’ was een winkel over Doe Romboutsz, lakenkoper. (Het onze hedendaagse ‘marchants-tailleurs’ nauwelijks combinatie van evenement aangaande een nieuwere tijd vertegenwoordigen, bleek mij onlangs uit het oudste doopregister aangaande de Waalse Kerk alhier waarin, op dit jaar 1625 of daaromtrent, ons Fransman voorkomt die dat dubbel beroep uitoefent.)

Mr. Willem aangaande der Verdere, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot buurman een ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Alsnog ons kleermaker, voorts ons ‘schrienwercker’ ons slotenmaker, een weduwe van ons lijndraaier, en een Kerkstraat kan zijn ten eind.

Antwoorden Het zo’n schitterend initiatief ten gronde dreigt te kunnen door de benepenheid over verongelijkte ego-djes… Wat een domheid teneinde niet te mogen inzien wat echt essentieel is een stad.

Behalve de brouwerij ‘Int Hoeffyser' woonde Gerrit Fransz. Meerman, de hoofdschout betreffende Delft, welke aangaande 1584-1609 dat gewichtig ambt bekleedde. Mevr. Bosboom-Toussaint heeft hem in hoofdhaar ‘Delftsche wonderdocter’ vanuit hoofdhaar rijke fantasie onuitwisbaar neergezet mits een forse, vrije, rustige poorter aangaande een fier burgergeslacht, die behalve het bekleden van ons openbaar ambt een ander bedrijf placht uit te oefenen. Meerman was dan ook graankoper, bijvoorbeeld men het toen noemde.

Op de hoek over de Breesteeg met een westzijde betreffende de Koornmarkt stond destijds een brouwerij ‘Inde Werelt’, werkende met 3 eest en twee ketels. Zeven huizen bovendien noordwaarts­ “de brouwerije ‘Inde Pauwe’, daervan eyghenaer kan zijn Jacob Pauw ende is oock bewoonder; sijn vrouw is aengheefster”.

Een Papestraet huisvestte personen aangaande allerlei bedrijf. Er vond men ons ‘1indewaeryerster', het wensen zijn zeggen ons vrouw welke ons linnenwinkel hield. Bovendien gadeslaan we ons boekbinder, een hoedenmaker, ons wapensmid, ons schoenmaker en de weduwe aangaande stadstromper Cornelis Cornelisz. Bestaan titel was ‘trompetsteecker ende wachter op den Stadthuystoren’.

Bij bovengenoemde brouwerijen kan zijn er ons, welke met vele andere tussen 1600 en 1640 werden uitgebroken, doch wier gevel tot op de huidige dag terug bewondering wekt van alle bouwkundigen en liefheb­bers over schone overblijfselen uit vorige eeuwen.

Lucasgilde. Wat de kunst met dit beeldsnijden in hout voorheen vermocht, kan men tussen verschillende aanschouwen in een lijst rond de plattegrond van de plaats Delft, welke hangt in de kamer aangaande B&W in het raadhuis [momenteel in de studiezaal aangaande het gemeentearchief]

In de loop der eeuwen zijn zij uitgestorven, verhuisd of tot ons meer nederige staat afgedaald, vervolgens welke via hun voorvaderen in een maatschappij werd ingenomen en daarmee op hun beurt de waarheid bevestigd van een spreuk het niets bestendiger is vervolgens onbestendigheid.

In de Oudheden en Gestichten over Delfland wordt een kwestie mijns inziens volko­men opgelost. Daar is aangetekend: “De heer Bleiswijck zeit in zijn beschrijvinge over Delft, dat een brieven en papieren met het Begynhof, mits de oorlog en een veranderingen met tyden, gedolven en in de aarde begraven zijnde, ganschelijk vergaan en onleesbaar geworden ziin, enz.”.

Voor hem zal op zijn ouden dag een herinnering betreffende vroegere tijden nog wel eens met weemoed bestaan opgekomen in je gedachten; omdat vanwege hem, meteen vanwege zovelen, welke de ‘antieke religie’ (RK godsdient)

Verder de hierboven genoemde brouwerij een Roslam was het achterdeel over een vroegere brouwerij De Slange die oorspronkelijk aan een Koornmarkt gevestigd bekijk hier was, doch doorliep tot aan een Oude

Volgens dat advertentie bezit zij dus de eerbiedwaardige leeftijd over meer dan vijf eeuwen achter de rug en kan zijn dit oudste monument met dien aard, dat Delft nog mag aanwijzen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *